PROHLÁŠENÍ KE KAUZE RORÝS, UL. OLŠOVÁ, KLÁŠTĚREC NAD OHŘÍ

Musím svým dílem zareagovat na snůšku nepravd, spekulací a informační prázdnoty ve zpravodajském příspěvku Nova TV ze dne 3.6.2024 týkající ho se údajného zásahu do ochrany rorýse obecného při rekonstrukci bytového domu v ul. Olšová, Klášterec nad Ohří.

Posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných druhů živočichů na objektu bytový dům v ul. Olšová č. p. 571-576 v Klášterci nad Ohří zpracovala naše kancelář 19.2.2024. Byť jsem osobně odborně způsobilou osobou dle metodiky zpracování posudku a držitelem autorizace dle §67 zák. č. 114/1992 Sb., zadávám tyto posudky naprosto správně v souladu s činností autorizovaných osob zkušeným expertům v jednotlivých oborech. Taková je běžná a vyžadovaná praxe. Sám tyto posudky zpracovávám pouze výjimečně, jen jako zástup.

Konkrétně tento posudek, tzn. terénní šetření na místě, sepsání zprávy, návrh doporučení a závěru zpracoval regionální expert v oboru pan Vít Tejrovský. Není tedy pravda, že bych zpracovával nějaký znalecký posudek ve věci, výše uvedenou expertízu jsem pouze administroval, zkontroloval, podepsal a odeslal. Odbornou zodpovědnost nese autor posouzení, který pracuje samostatně. V tomto ohledu jsem jednal zcela správně v souladu s běžnou praxí a těžko mi lze cokoliv vyčítat, natož se mi hloupě v TV Nova vysmívat.

Vít Tejrovský je zkušený expert v oboru s dlouhou praxí, širokým záviděníhodným přehledem, registrovaný člen České společnosti pro ochranu netopýrů a České společnosti ornitologické. Těžko hledat povolanější osobu ke zpracování podobných expertíz. Sám si pokládám za čest s ním spolupracovat, vážím si této možnosti. V dané věci došlo k tomu, že při terénním šetření na objektu byl uveden v omyl opakovaným ujišťováním zástupce vlastníka objektu o tom, že atikové otvory jsou uzavřeny PUR pěnou kvůli zatékání. Vzhledem k tomu, že jsou či byly vystrojeny dále i jakousi stříškou, nebylo možné tvrzení bezpečně (bez rizika pádu ze střechy a ani technicky to nebylo proveditelné) ověřit. Posouzení v souladu s metodikou neprobíhá pouze na základě vlastních zjištění, ale i s využitím dalších dat včetně informačního vytěžení relevantních osob ve vztahu k projektu stavby (popis posuzované stavby). To vše tvoří soubor faktorů, které rozhodují o formulaci závěru, doporučení. V daném případě k závěru, že objekt nemá potenciál ve vztahu k dutinovým druhům, že není důvod průzkum opakovat. Chyběly argumenty pro jiné tvrzení. Byť se závěr posouzení může jevit dodatečně jako chybný, za daných okolností byl správný. Chyba byla v informacích, které měl expert k dispozici.

Jaký je skutečný dopad do místní populace rorýse obecného, nechť vyšetří příslušný orgán ochrany přírody. Velmi pravděpodobně však k zásahu do přirozeného vývoje rorýse při rekonstrukci nedošlo. Rekonstrukce byla zahájena před návratem ptáka ze zimovišť, stěna, kde v atikových otvorech druh během rekonstrukce zahnízdil, je ponechána bez zásahu.

Celá kauza byla, jak jsem se dodatečně dozvěděl, iniciována místním aktivistou „ornitologem“ Mgr. Václavem Beranem, kterého osobně znám pro jeho osobní, intenzivní až patologickou zášť k některým svým konkurentům, ale i kolegům v oboru.

Mediální humbuk, který byl zlovolně vytvořen, naprosto neodpovídá skutečnostem a je dílem nemravného udavačství Mgr. Václava Berana a senzacechtivých bulvárních médií. Je to nefér ve vztahu k Vítovi Tejrovskému, je to nefér i ke stavební firmě, která rekonstrukci domu zajišťuje, sebe v tomto ohledu neřeším.

V Žatci 10.6.2024.

Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D.